luns, 18 de maio de 2015

AS CONTAS DO CONCELLO


Unhas contas saneadas
Uns cantos datos van permitir aportar unha visión do que era o Concello hai uns anos e como a pesar das dificultades económicas de todos coñecidas, a boa xestión realizada nos distintos departamentos permitiu sanear as contas, reducir o endebedamento cos bancos a niveis nunca coñecidos e realizar o pago a provedores en tan só 15 días.
No período 2011-2014 recadouse por licencia de obras e imposto de construcións a cifra de 393.000€, hai uns anos polos mesmos conceptos recadábase 2.400.000€, é dicir, o Concello da Guarda tivo que xestionarse con 2.000.0000€ menos nas arcas municipais.
O resultado da Liquidación de 2014 pon de manifesto un resultado orzamentario positivo de 372.334,94 € e un remanente de tesourería tamén positivo de 332.559€. Cumprimos co criterio de estabilidade e de equilibrio orzamentario. Neste momento somos o terceiro municipio da provincia de Pontevedra, de máis de 10.000 habitantes, con menor endebedamento cos bancos. Os fondos líquidos a 31/12/2014 son de 998.399,68€.
No só se realizou un grande esforzo en reducir a débeda cos bancos senón tamén, e quizais é o máis importante, en pagar ós provedores. Nestes momentos estamos a pagar a 15 días dende a recepción da factura e temos todo pagado dos anos anteriores.
REDUCCIÓN DÉBEDA CON BANCOS
En 2006: 2.150.606,64 € - En 2015: 514.579,95 €

REDUCCIÓN DÉBEDA CON PROVEDORES
En 2006: 1.748,615 € - En 2014: 240.165,48 €


Políticas de xeneralización dos impostos
En lugar de subir os diferentes impostos municipais traballamos na súa xeneralización evitando que uns veciños paguen por outros que reciben os mesmos servizos. 
RECIBOS DE TAXAS DE LIXO

UNIDADES CATASTRAIS
RECIBOS DE ALCANTARILLADO

RECIBOS DA AUGA
O Concello fixo esforzos por incrementar as porcentaxes de pagamento en prazo, e tamén para que aqueles que non pagan nun primeiro momento pagasen o correspondente recargo. Por iso se adoptaron medidas para reducir os impagos. Nese apartado o incremento respecto do ano 2006 é do 69%: pasamos de ingresar nas arcas municipais 148.112,73€ no 2006 a 250.972,43€ no 2014, quedando cada vez menos veciños que non pagan polos servizos que reciben.

Porcentaxe de contribuíntes que pagaron en prazo:

ALCANTARILLADO
LIXO
AUGA
IBI
2007
86,00%
84,00%
89,68%
87,63%
2014
92,57%
89,40%
91,95%
90,63%
2014*
94,95%
92,90%
92,46%
92,13%
* Recadación total dos padróns do 2014 ata o 20/04/2015

 
INGRESOS DOS IMPOSTOS COBRADOS FORA DO PERÍODO VOLUNTARIO

Políticas de aforro

A realización de novos contratos permitiu un aforro para as arcas municipais do 25% do custo total deses servizos, tales como o contrato de extintores nos edificios municipais, o mantemento de ascensores, o servizo de seguridade no traballo, no contrato de xardíns. Outros contratos posibilitaron aínda maiores aforros: telefonía fixa e móbil, consumo eléctrico, ancho de banda e xestión dos residuos.

CONSUMO ELÉCTRICO (en edificios e vías públicas)
En 2011: 544.530,98 € - En 2014: 478.957,09 €AFORRO NO ANCHO DE BANDA
En 2011: 24.663,64 € - En 2014: 3.412,8 €


Ningún comentario:

Publicar un comentario